قانون اصول محاکمات تجارتی

کلیه مواد این قانون حاکم بر روابط تجار و معاملات تجارتی میباشد.