حقوق طفل متخلف در نظام محاکماتی افغانستان

اطفال به عنوان پر ارزشترین سرمایۀ هر ملت، کشور و جامعه انسانی بوده، توجه و حمایتهای خاصی را میطلبند؛ زیرا اهمیت قایل شدن به قابلیتهای ذاتی، نظری و اجتماعی آنها، باعث میشود که سلامت، آرامش و شکوفایی فردای جامعه تأمین و تضمین شود. ادیان الهی به ویژه شریعت اسلام توجه خاصی به ابعاد گوناگون وضعیت حقوق اطفال و کودکان نموده و علاوه بر آن حتی بیشترین اتفاق نظر دولتها هم در قلمرو حقوق بینالملل به مباحث مرتبط به حقوق اطفال اختصاص یافته است. جامعه جهانی و سازمان ملل در سالهای اخیر، اصول و قواعد حقوقی ارشادگر یا الزامآور متعددی را تدوین و کشورها را به تصویب یا اصلاح مقررات موجود در قلمرو حقوق اطفال و تضمین حداقل استانداردهای لازم تشویق و ترغیب نموده است

این در حالی است که متأسفانه در کشور ما اطفال همواره مورد غفلت و بیتوجهی والدین و دولت قرار گرفته اند . حقوق اطفال و تدوین ابعاد و جهت گیریهای حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص سیاستگذاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است، از یک جهت توجه به حقوق کودکان حسب انگیزۀ حفظ حقوق اولیه و تضمین مصونیتهای لازم و ضروری آنان، و از جهت دیگر واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد که آمار ارتکاب تخلفات اطفال و نوجوانان افزایش یافته است و این شیوع و فراوانی تخلفات اطفال به میزان قابل توجهی ناشی از برنامههای غلط اجتماعی و تربیتی است.

 لذا برای جلوگیری از همین شیوع تخلفات وسوء استفادههای که از اطفال صورت میگیرد، باید برنامههای خاصی را در جهت حفاظت و حمایت از آنان توسط خانوادهها، نهادها و مسئ ولان، روی دست گرفته شود، تا احتمال وارد شدن آسیب به آنان به حد اقل رسد. با درنظر داشت همین موضوع است که ما شاهد وضع قواعد و قوانین خاص در جهت حمایت از این نسل بشری به صورتهای مختلفۀ آن در میان ملتهای مختلف هستیم . کاری که شما خ وانندۀ گرامی پیش رو دارید، یکی از همین برنامههای سالم آموزشی که مواد آن در جهت نهادینه ساختن فرهنگ حمایت و حفاظت از اطفال آسیب پذیر توسط کلینیک حقوقی پوهنتون هرات و با همکاری سازمان بین المللی حمایت از اطفال )یونسف( جمع آوری شده که شامل بررسی حقوق اطفال در نظام محاکماتی افغانستان، مسئولیت جزایی اطفال و گزارش از فعالیتهای کلینیک حقوقی پوهنتون هرات بخش عدالت اطفال میباشد.

تیم کاری کلینیک حقوقی پوهنتون هرات بخش عدالت اطفال دست بر آن شده اند تا با کسب افتخار به منظو از حقوق اطفال و بجای آوردن سهم شان در راستای احیای حقوق این طیف گامی هر چند کوچک در جهت فرهنگ سازی و نهادینه ساختن اندیشۀ حمایت از اطفال در میان همۀ اقشار جامعه بردارند. هر چند کار بزرگی نخواهد بود؛ ولی یقیناَ میتواند همین نور و روشنایی کم جهت، روشنگر راه بسیاری که در تاریکی مطلق به سر میبرند قرار گیرد و روزنهای باشد برای امید بخشیدن به رویاهای کودکانۀ اطفال که به امید بهره وری از ابتداییترین حقوق شان چشم به راه تلاش و کوشش مان اند .

باید یاد آور شد که چنین تلاشهایی که از سوی همکاران ملی و بین المللی صورت میگیرد قابل قدر بوده و هر فعالیتی که در راستای حمایت و احیای حقوق کودکان انجام پذیرد قابل تحسین میباشد، و ما دست اندرکاران کلینیک حقوقی پوهنتون هرات با ایمان کامل و اعتقاد راسخ در جهت حمایت از حقوق کودکان تلاش خواهیم کرد و هرگز در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید. به امید آن روزی که اطفال همۀ

جهان بتوانند با آرامش و بدون ترس به رویاهای کودکانۀ شان دست یابند و هرگز شاهد حرکت و چهرۀ خشن علیه عواطف مهربانانۀ شان نباشند .

حقوق طفل متخلف در نظام محاکماتی افغانستان

نویسنده : حفیظه امین وکیل مدافع