کمیته های پوهنځی

معرفی کمیته های پوهنحی شرعیات

معرفی تضمین کیفیت

قانون اساسی افغانستان حکم می کند که دولت موسسات تحصیلات عالی عمومی و خصوصی تاسیس نماید در این قانونی بر انکشاف برنامه های آموزشی موثر و متعادل تاکید گردیده است برای رسیدن به موثریت وتعادل تحصیلات عالی باید مکانیزمی را برای بهبود و ارزیابی کیفیت تحصیلات عالی ایجاد کند به همین ترتیب استراتیژیک ملی افغانستان ) ANDS ( بر اهمیت تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام افغان ها تاکید نموده و در پالیسی خود ارتقاء کیفیت و استقلالیت تحصیلات عالی را در اولیت قرار داده است به همین ارتباط داشتن سیستم تحصیلات عالی دولتی وخصوصی با کیفیت که جواب گوی نیاز مندی های رشد و انکشاف افغانستان مطرح شده است پلان استراتیژیک - باشد به صفت دیدگاه پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی ( 1389  1393) ملی تحصیلات عالی در برگیرنده پلان ها برای تاسیس اداره تضمین کیفیت و اعتبار دهی می باشد وزارت تحصیلات عالی بهبود تضمین کیفیت را در اولیت های پلان پنج ساله خود قرار داده است.

معرفی کمیته تحقیقات علمی پوهنحی شرعیات

کمیته تحقیقات علمی در چارچوپ تحقیقات علمی پوهنتون هرات که مرکزیت آن در پوهنتون هرات قرار دارد . در چوکات هر پوهنحی از سه سال به این طرف فعال گردیده است در پوهنحی شرعیات نیز این کمیسون به تحت سرپرستی پوهندوی عبدالروؤف مخلص ترکیب گردیده است واین کمیته وظیفه دارد تا روند تحقیقات علمی در پوهنحی را زیر نظر داشته و شخصا در اثنای محوریات ذیل تحرک علمی و عملی نماید.

 1. تدوین بهتر پروزه ها و پایان نامه های تحصیلی و معیاری ساختن آن ها تطبیق فرمت پوهنتون هرات و فرمت تحصیلات عالی.
 2. تنظیم مقالات علمی برای مجله علمی پوهنتون هرات )اندیشه ( .
 3. کمک و تعیین عناوین ترفیعات علمی استادان و مساعدت ممکن در پیشبرد تحقیقات علمی ایشان در این زمینه.
 4. راه اندازی سیمینار های در سطح پوهنحی برای استادان و محصلان .
 5. مشارکت فعال در سیمینار های پوهنتون و برگذاری آن .

معرفی کمیته فرهنگی پوهنحی شرعیات

کمیته فرهنگی بر اساس فیصله شورای علمی در سال 1393 تشکیل شد

اعضای کمیته :

 1. پوهنمل عبدالاحد فقیری؛
 2. پوهنمل سید احمد سادات؛
 3. پوهنمل ضیاء احمد فاضلی؛
 4. پوهنیار بشیر احمد مبشر؛
 5. پوهیالی عبدالبصیر نصیری؛

 اهداف کمیته

 1. توجه به کار های فرهنگی محصلان پوهنحی شرعیات
 2. رشد و ارتقای فرهنگ در پوهنحی
 3. رشد استعداد های فکری محصلان

وظایف کمیته

 1. تدوین سمینارها وکنفرانسهای علمی برای محصلان.
 2. کار روی جراید دیواری وچاپی محصلان
 3. کار روی مجله پوهنحئی شرعیات وچاپ نشریات .
 4. چاپ ونشر بلگها اوراق وبروشورهای تربیتی. توجهی وآموزشی برای برای محصلان
 5. جلوگیری از رشد افکار واندیشه های انحرافی در بین محصلان

معرفی کمیته کدری پوهنحی شرعیات

أعضاء

 1. پوهنوال عبدالمجیدصمیم
 2. پوهنوال عبدالطیف فایق
 3. پوهنمل عنایت الله صیدیقیار

مراحل جذب استادان:

درابتدا بست برای یک ماه اعلان میگردد ومراجعین با اسناد ومدرک شان حاضر میشوند. وامتحان رقابتی از ده مضمون گرفته میشود وکسانیکه از 60 نمره بالاتر اخذ نمایند کامیاب وبعد از کنفرانس علمی دایر شده که اگر این کنفرانس ر ا با موفقیت سپری نمودند کامیاب بوده واستخدام میگردند.

معرفی کمیته نشرات پوهنحئی شرعیات

دربخش نشرات پوهنحئی شرعیات دو کاراساسی صورت میگیرد:

 1. ارسال فورمت های علمی معیاری و امضا شود.
 2. معیاری ساختن مقالات علمی برای مجله اندیشه.

اعضای آن

 1. پوهنوال عبدالمجیدصمیم.
 2. پوهندوی عبدالروؤف مخلص .
 3. پوهیالی عبدالباری وثیق.

معرفی کمیته نظم و دسپلین

کمیته نظم و دسپلین یکی دیگر از کمیته های فعال در چوکات پوهنحی شرعیات است که بمنظور بهبود بخشیدن در رعایت نظم اکادمیکی و حفظ ارزش های اسلامی و ملی در روشنی لوایح و مقررات فعالیت می نماید. اعضاء این کمیته، بر حسب لزوم دید شورای علمی پوهنحی از میان اساتید و برخی از نمایندگان محصلان تعین می شود.

اعضای کمیته نظم و دسپلین:

 1. پوهنیار عبدالعزیز نعمانی مسئول کمیته.
 2. پوهندوی عنایت الله صدیقیار عضو.
 3. پوهنیار فضل الحق مریانیوال عضو.
 4. پوهنیار نصیراحمد ایوبی عضو.
 5. پوهیالی محموده عظیمیان عضو.