معرفی دیپارتمنت ها

پوهنحی شرعیات دارای دو رشته]فقه واصول فقه و تعلیمات اسلامی[وچهار دیپارتمنت میباشد که از بدو تأسیس

در سیستم این پوهنحی شروع به فعالیت نموده.

 1. دیپارتمنت } فقه وقانون{.
 2. دیپارتمنت  }تفسیر شریف{.
 3. دیپارتمنت} حدیث شریف{.
 4. دیپارتمنت} ثقافت اسلامی{.

معرفی دیپارتمنت فقه وقانون

دیپارتمنت فقه وقانون یکی از دیپارتمنت های پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات می باشد.که در سال ] 1372 ه.ش[ همزمان با تاسیس پوهنحی شرعیات در چوکات این پوهنحی تشکیل و به فعالیت آغاز نموده است.به طور فشرده میتوان هدف از ایجاد این دیپارتمنت را در موارد ذیل خلاصه نمود:

اهداف وپلان ها

 1. تربیت کادرهای مسلکی در حوزه قضا،حارنوالی وسایر ارگا ن های عدلی کشور.
 2. تر بیت استادان مسلکی و ورزیده در زمینه علوم فقهی وحقوقی برای نهاد های تعلیمی وتحصیلی کشور.
 3. تربیت مفتی های متخصص و کاردان.
 4. تربیت حقوقدانان متخصص وآگاه در مسایل فقهی وحقوقی.
 5. تربیت مفسرین وتحلیل گران توانمند متون قوانین موضوعه در پرتو فقه اسلامی.
 6. تربیت مشاوران مسلکی ومتخصص علوم شرعی وحقوقی برای وزارت عدلیه کشور و ادارات مربوط به آن.
 7. تربیت کار شناسان مسلکی در حوزه سیاست اسلامی برای ادارات خارجه کشور و دیگرنهاد های اجرایی ادارات افغانستان.
 8. ارائه راه حل های فقهی وحقوقی منظم وهماهنگ با نیاز های جامعه در زمینه فقه وقانون.
 9. پاسخ گویی به چالش ها ،نیاز ها وپرسش های اساسی مطرح در حوزه فقه وقانون.
 10. ارائه مباحث فقهی وحقوقی در قالب های جدید و به شیوه متناسب با مقتضیات زمان و مکان.

 

بخش تعلیمات اسلامی

این بخش شامل دو دیپارتمنت جداگانه با مشخصات و اهداف ذیل می باشد:

دیپارتمنت تفسیر شریف

این دیپارتمنت همزمان با تاسیس پوهنحی شرعیات تاسیس، و در سال 1421 ه.ق به دو دیپارتمنت تفسیر

وحدیث شریف فعالیت خود را رسما آغاز نمود ودر سال 1389 ه.ش در چوکات رشته ی تعلیمات اسلامی وبه نام دیپارتمنت تفسیر وحدیث بود از آن پس تبدیل به دو دیپارتمنت شد که به این ترتیب تفسیر جدا وحدیث جدا گردید ، اما این دو دیپارتمنت به حیث دیپارتمنت های فارغ ده به حساب نمی آیند ، در نظر است تا در پلان آینده به دیپارتمنت فارغ ده تبدیل شود.

اهداف و پلان ها

با ازدیاد نفوس وگسترش شهرها خواسته های مردم نیز بلند رفته و دولت مسول باید پاسخگوی نیازمندی های مردم خود باشد؛ یکی از نیازمندی های مبرم جوامع فعلی توسعه بخش های مختلف تعلیماتی و تحصیلاتی در کشور میباشد، در سال های اخیر متاسفانه با این دو بخش توجه جدی ودر خور شان آنها صورت نگرفته است، مثلا تعداد پذیرش محصل به اندازه نیاز بالا نرفته و همچنان پوهنحی ها و دیپارتمنت های مختلف مختلف نیز آن طوری که باید رشد ننموده و امکانات مادی و بشری در اختیار آنها قرار نگرفته است. از آنجا که عنصر مهم رشد و بالنده گی این بخش ها به امکانات ارتباط دارد، بنابر این دیپارتمنت تفسیر شریف بر اساس ازدیاد تعداد صنوف و محصلان آن دیپارتمنت پلان های زیر را در نظر دارد تا اجراء شود که در این امر کمک و همیاری مراجع ذیربط را خواهان است.

به اختیار قرار دادن امکانات درسی

با توجه به اینکه اکثر استادان در دو تایم صبح وبعد از ظهر درس دارند و ضرورت ایجاب میکند تا از وسایل

آموزشی و میتود های جدید در بخش تدریس استفاده صورت گیرد بنا بر این باید همه صنوف به امکاناتی

همچون پرژکتور و خط انترنتی فعال مجهز گردد تا در صورت نیاز هنگام تدریس از این امکانات استفاده صورت گیرد. برای استادان محترم نیز هرکدام جداگانه اتاق های مستقلی با همه امکانات مورد نیاز تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد تا استادان محترم با ذهنی آرام و مطمئن بتوانند پروسه تدریس را پیش ببرند. موجود باشد تا نیاز » عادی و الکترونیکی « همچنین دیپارتمنت ها نیاز دارد تا در آن کتابخانه مجهز و تخصصی استادان و محصلین از این ناحیه بر طرف گردد و مراجع و مصادر قوی علمی تخصصی در اختیار داشته باشند، این مورد کمک بزرگی در رشد وتوسعه علمی اکادمی دیپارتمنت دارد. این دیپارتمنت از امکانات اولیه از قبیل میز، چوکی و الماری به اندازه کافی بر خوردار نیست که امید میرود از این ناحیه این مشکل بر طرف گردد.

تبدیل شدن دیپارتمنت به دیپارتمنت فارغ ده

دیپارتمنت تفسیر شریف به تنهایی از جمله ی دیپارتمنت های فارغ ده به حساب نمی آید .زیرا هر دو ضمن

رشته ی تعلیمات اسلامی فعالیت داشته و فارغان آن ازجمله ی فارغان تعلیمات اسلامی به حساب می روند.

بنابراین این دپیارتمنت در نظر دارد تا درسال آینده با استفاده از کاریکلم های مماثل در پوهنحی های شرعیات کشورهای اسلامی یک کاریکلم معیاری درست نموده بدین ترتیب بتواند از جمله ی دیپارتمنت های فارغ ده به حساب آید.

پیشنهادات دیپارتمنت

این دیپارتمنت درنظردارد تادرضمن رشته ی تعلیمات اسلامی تشکیل دیپارتمنت های زیررا در دو سال آینده

پیشنهاد نماید:

 1. دیپارتمنت عقیده و فلسفه
 2. دیپارتمنت اسلام شناسی
 3. دیپارتمنت تاریخ و تمدن اسلامی
 4. دیپارتمنت اقتصاد و بانکداری اسلامی

 

معلومات عمومی در مورد دیپارتمنت حدیث شریف

الفمعرفی مختصردیپارتمنت :

دیپارتمنت حدیث شریف در سال 1372 به اثرتوجه مقامات صالحه وقت درکنار سایر دیپارتمنت های این

پوهنحی آغاز به فعالیت نمود .

ب- اهداف وپلان های اساسی :

 1. معرفی سنت به حیث یکی از منابع عمده ای تشریع .
 2. معرفی حدیث به عنوان منبع دوم تشریع اسلامی .
 3. زدودن خرافات از جامعه. به وسیله ترویج سنت رسول الله ص..
 4. ترویج وتحکیم اخلاق پیامبرص در جامعه .
 5. تمیز بین احادیث صحیح وغیر صحیح .
 6. تلاش برای سد باب تهاجم وترویج اخلاق غیر اسلامی .
 7. پیروی از خط ومش صحابه .
 8. معرفی جرح وتعدیل درروات حدیث .

ج- بازدهی دیپارتمنت حدیث شریف :

 1. تربیه ای کارهای علمی برای پوهنتون های اسلامی .
 2. معرفی اساتید در بخش معارف .
 3. تربیه ای کادرهای قضائی .
 4. تربیه اشخاص مسلکی برای مدارس دینی .
 5. تربیه واعظین وخطبا برای مساجد ومنابر .
 6. تربیه ای دعوتگران اسلامی بر طبق حدیث پیامبر )ص(.
 7. تربیه ای کارشناسان ارشد در بخش احادیث صحیح.

د- اهداف وپلان های فرعی دیپارتمنت حدیث شریف درسال های نزدیک:

 1. فرستادن دونفربه دکتورا.
 2. فرستادن سه نفر به پروگرام ماستری .
 3. انکشاف دیپارتمنت به دیپارتمنت فارغ دهی .
 4. جذب چهار تن استاد جدید .
 5. مجهز ساختن دیپارتمنت به کتب ولوازم درسی .
 6. جذب یک تن مأمور اداری در این دیپارتمنت .
 7. طی مراحل دوسیه های کدری اساتید در جهت ترفیع علمی .
 8. فعال نمودن نشریه ای گاه نامه در این دیپارتمنت .
 9. زمینه سازی برای نشر آثارعلمی استادان این دیپارتمنت .
 10. تجهیز صنوف به وسایل تدریسی .

 

معرفی دیپارتمنت ثقافت اسلامی

دیپارتمنت ثقافت اسلامی یکی دیگر از دیپارتمنت های پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات میباشد، که در سال

1372 هجری شمسی همزمان با تأسیس پوهنحی شرعیات در پهلوی این پوهنحی ایجاد وبه فعالیت آغاز

نموده واین دیپارتمنت دارای 17 استاد که مضامین این دیپارتمنت را تدریس مینمایند.

اهداف و پلان های دیپارتمنت ثقافت اسلامی

 1. تدریس مضمون ثقافت اسلامی در تمامی پوهنحی های پوهنتون هرات.
 2. انجام تحقیقات علمی پیرامون موضوعات مختلف دینی- اجتماعی اقتصادی .
 3. تاکید بر سماحت و اعتدال در اسلام در خلال دروس مضمون ثقافت اسلامی.
 4. پاسخ دهی علمی و اکادمیک به سوالات و پرسش های دینی جوانان.
 5. تلاش در راستای تبیین احکام دینی و توضیح آن با زبان علم و فرهنگ متعالی.
 6. ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان و زدودن آثار فرهنگ های بیگانه و غیر اسلامی.
 7. پخش فرهنگ اعتدال و دیگر پذیری در بین جوانان و مذاهب مختلف جهان اسلامی.
 8.  آراسته کردن محصل به معلومات ناب دین و اسلامی پیرامون موضوعات همچون حقوق والدین، حقوق زن، حقوق زوجین، حقوق اطفال، حقوق سالمندان، حقوق همسایه و حقوق افراد غیر مسلمان که در جامعه غیر اسلامی زندگی می کنند.
 9.  زدودن افکار رهبانیت و افراط و تفریط که فعلا عالم اسلامی از آن رنج می برد.

مضامین دیپارتمنت ثقافت اسلامی

مضامین این دیپارتمنت که در پوهنحی های پوهنتون هرات تدریس می شود تحت عناوین ذیل می باشد .

 1. سمستر اول : جهان بینی اسلامی.
 2. سمستر دوم : عبادت و حکمت های آن در اسلام.
 3. سمستر سوم : نظام اخلاقی اسلام.
 4. سمستر چهارم : نظام اجتماعی اسلام.
 5. سمستر پنجم : نظام سیاسی اسلام.
 6. سمستر ششم : نظام اقتصادی اسلام.
 7. سمستر هفتم : قرآن و پیشرفت های علمی معاصر.
 8. سمستر هشتم : تمدن اسلامی .