تجهیزات و امکانات

 

 1. کتابخانه اختصاصی غنی؛
 2. انترنت؛
 3. سالن کنفرانس ؛
 4. محکمه تمثیلی ؛
 5. مرکززبان انگلیسی وکامپیوتر؛
 6. کلنیک حقوقی؛

معرفی مرکز زبان انگلیسی وکامپیوتر

پروژه مراکزآموزشی زبان انگلیسی وکامپیوتر ELCLCS) (از جانب سفارت ایالات متحده آمریکا تمویل گردیده وتوسط سازمان حمایت از آموزش ) ESO (که یک موسسه محلی غیر انتفاعی است تطبیق میگردد.

این مراکز درهفت پوهنتون افغانستان که عبارت از پوهنتون های کابل،بلخ،هرات،کندهار،ننگرهاروپوهنتون شیخ زیاد در ولایت خوست میباشد .فعالیت دارد پروژه مراکز آموزش زبان انگلیسی وکامپیوتر) ELCLCS (جانشین پروژه حمایت از آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی افغانستان ) AelEep (میباشد Aelesp توسط سفارت آمریکا الی 31 جنوری 2011 تمویل گردید که این خود جانشین پروژه کیفیت الکترونیکی افغانستان ) (Aeqa بود که توسط USAID الی 31 دسامبر 2010 سرمایه گذاری گردیده بود.

مرکز ELCLC پوهنتون هرات درسال 2008 توسط پروژه AEQP تاسیس شد که تافعلا بیش از 9000 تن از محصلین ،استاذان وکارمندان اداری پوهنتون هرات درزبان انگلیسی وبرنامه ICDL آموزش داده که 42  فیصد آنرا از دختران تشکیل میدهد.

خدمات کلیدی مراکز آموزش زبان انگلیسی وکامپیوتر

آموزش وطریق درست نوشتن تحقیقات علمی به شکل اکادمیک در زبان انگلیسی

درسال 2012 بنا به نیاز اساتید ومحصلان نخبه درپوهنتون ها بخاطر تحقیقات شان مرکز زبان انگلیسی وکامپیوتر؛ پلانی را طرح ریزی نمود که دراین پلان برنامه درسی به مدت 80 جلسه طرح ریزی گردیدکه دپایان این دوره شخصی که دراین صنوف شرکت نموده است میتواند به شکل اکادمیک یک ورق تحقیق خود درا به زبان انگلیسی نوشته ومنظم نماید.

TOEFL Preparation Courseآماده گی امتحان بین المللی TOEFL

برنامه TOEFL بخاطر نیازمندی های که در بورسیه های خارجی وبالا بردن مهارت های یک شخص که در زبان انگلیسی آماده گی کامل ر ا داشت برنامه ریزی گردیده دراین برنامه به مدت 40 ساعت درسی به شخص اشتراک کننده تمام روش های که بتواند امتحان را موفقانه سپری نماید تدریس میگردد اشخاصی بعداز ختم کورس اشخاصی که بتوانند نمرات بلنداین صنف را اخذ کنند مستقیما از طریق این مرکز به مراکز بین المللی

برای سپری نمودن امتحان معرفی میگردند.

آموزش زبان از طریق کامپیوتر  Call   

آموزش زبان از طریق کامپیوتر یا Call نوع از کسب دانش وتدریس یک لسان دوم بواسطه تعداد زیاد از کاربردها وروشهای تکنالوژی معلوماتی وارتباطی است .مراکز آموزش زبان انگلیسی وکامپیوتر یا Call به سطح کشور یگانه نهادیست که بطور کامل با تکنالوژی های مناسب آموزش زبان از طریق کامپیوتر یا Call مجهزاست آموزش زبان از طریق کامپیوتر.فواید منحصر به خود ر ابرای محصلین افغان فراهم نموده وآنها ر ا در راستای آموزش سریع کمک مینماید.

TELL ME More (TMM)

مراکز آموزش زبان انگلیسی وکامپیوتر برای تدریس زبان انگلیسی منحیث یک لسان دوم از نرم افزار های بنام  ( TMM ) TellMeMoreاستفاده میکنند .برنامه نرم افزار tell که برنده جایزه نیز شناخته شده است طوری طرح وایجاد گردیده که هر چهار ساحه آموزش درچوکات زبان انگلیسی مانند محاوره،فهمیدن ،خواندن ونوشتن را در بر گرفته وضمنا شامل یک تکنالوژی پیشرفته برای شناسایی صدا میباشد که محصلین را دربهبود تلفظ شان کمک میکند. علاوه برین که TMM یک نرم افزار جامع برای تدریس زبان است .شامل مجموعه از تمرینات عالی دربخش های مختلف آموزش نیز است نرم افزار مذکور زبان انگلیسی را بطور عمومی از سطح ابتدایی الی سطح استفاده از زبان انگلیسی را در ساحه تجارت برای محصلین هر رشته عرضه میدارد.

Write's Companion (WC)

این نرم افزار زمینه را برای محصلین فراهم میسازد تا مهارتهای نوشتاری زبان انگلیسی را از مرحله کار فکری الی تهیه نسخه نهایی بیاموزند. با استفاده از WC محصلین که حتی نوشتن جملات درزبان انگلیسی برایشان دشوار باشد.میتوانند یک مقاله مکمل ویا هم یک گزارش را به آسانی بنویسند.

ICDL )جواز بین المللی کاربردکامپیوتر (

ICDL عبارت از امتحان مهارتها وقابلیت های علمی میباشد که شامل آموزش نظری وعلمی کامپیوتر درهفت بخش است .جهت کسب تصدیقنامه ICDL )جواز بین المللی کاربردکامپیوتر (یا ECDL )جواز بین المللی کاربردکامپیوتر(باید امتحانات هفتگانه ر ادرتمام این بخش ها مؤفقانه سپری نمود. مراکز آموزش زبان انگلیسی وکامپیوتر درهفت پوهنتون دولتی فوق الذکر درپهلوی آموزش ICDL منحیث مراکز تایید شده برای اخذ امتحان ICDL نیز فعالیت داشته ومحصلین میتوانند که غرض سپری نمودن امتحان وکسب تصدیقنامه بین المللی ICDL درآنجا مراجعه نمایند.

آموزش الکترونیکی

علاوه بر خدمات فوق الذکر، مراکز ما جهت بالابردن سطح کیفیت آموزش از روشهای الکترونیکی نیز استفاده میکنند.آموزش الکترونیکی یک شیوه جدید آموزشی بوده وشامل کاربردکمپیوترها،دیگر آلات الکترونیکی و تکنالوژی انترنیت میباشد که مشترکا یک فضای شاگرد محوری ر ابرای اسادان ومحصلین بوجود میاورد. این مرکز همیشه توانسته هست بخاطر تکمیل مراحل آموزشی طبق ماستر پلان پوهنتون هرات خدماتی را که نیاز دارند به پوهنتون هرات همکاری نموده است که عبارت اند از

 • ترجمه مقالات فارسی ومطالب فارسی به زبان انگلیسی بخاطر مجله پوهنتون هرات.
 • ترجمه مطالب فارسی به زبان انگلیسی برای درج نمودن مطالب درسایت پوهنتون هرات .
 • ترجمه مطالب فارسی به زبان انگلیسی بخاطر هفته نامه پوهنتون هرات.
 • همکاری برای ترجمه تفاهم نامه های ویا قرارد ها با پوهنتون هرات .
 • همکاری با اساتید درقسمت تحقیق مطالب از ویب سایت های مختلف .

راهی بسوی آشنائی دو جانبه

برنامه های آموزشی مراکز آموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر فرصت انتخاب شدن اشتراک کننده گان را دربرنامه های معاوضه محصلین بین پوهنتون های افغانستان وآمریکا آفزایش میدهد.اشتراک کنندگان دانشکده ها که دربرنامه های آموزشی این مراکز اشتراک ورزیده بودند طی برنامه بین المللی رهبری بازدیدکننده ( International visitor leadership program ) جهت سفربه ایالات متحده آمریکا انتخاب گردیده اند. محصلین که دراین جمله انتخاب گردیده اند برای بورسیه های خارجی وزارت معارف افغانستان دراولویت قرار دارند.

نتیجه گیری

مرکز ELCLC در پوهنتون هرات طی این سالها بیش از 9000 تن از اساتید ،کارمندان ودانشجویان را در زمینه ای انگلیسی وتکنالوژی معلوماتی فارغ داده است وهمیشه سعی بر این داشته که با جذب افراد بیشتر زبان انگلیسی وفراگیری علم کامپیوتر را به گونه ای گسترش دهد تا اساتید ودانشجویان بتوانند از منابع علمییه روز دنیا استفاده کنند وهمچنین آمادگی کامل برای ادامه تحصیل درکشورهای خارجی را داشته باشند آنچه که برای این مرکز امر مهم شمرده میشود :پیشرفت با کیفیت عالی در زمینه یادگیری است.

 

معرفی کلنیک حقوقی

کلنیک حقوقی .

آموزش های کلینکی امروزه بخشی از کاریکولکم آموزشی پوهنحئی های شرعیات وحقوق پوهنتون های معتبر جهان محسوب گردیده واین پوهنتون ها سرمایه گزاری های قابل ملاحظه ای را روی برنامه های آموزشی کلنیکی انجام میدهند.مبرهن است آموزش های حقوقی مستلزم فراگیری مهارتهای علمی حقوق از جمله آشنایی با مراحل مختلف رسیدگی قضایای.ارگان های عدلی وقضائی وآموختن حرفه وکالت دفاع میباشد .درافغانستان نیز پوهنتون هرات به عنوان نهاد پسشگام درعرصه آموزشهای کلینیکی برای اولین بار درکشور کلینیک حقوقی راتاسیس نمود.کلینیک حقوقی پوهنتون هرات به هدف ارائه خدمات حقوقی برای اقشاربی بضاعت جامعه بویژه زنان وکودکان درماه عقرب 1387 تاسیس گردید این کلینیک به همت پوهنحی های شرعیات وحقوق وهمایت پوهنتون هرات وباپشتیبانی موسسه iso در چهارچوب طرح دسترسی به عدالت وارتقا آگاهی حقوق بشری درپوهنحی شرعیات وعلوم اسلامی وپوهنحی حقوق پوهنتون هرات افتاح شد این مرکز باارائه مشوره های حقوقی به صورت حضوری و درصورت لزوم تهیه عریضه وپیشبرد دوسیه های جزائی ومدنی به صورت رایگان می پردازدومحوریت موضوع خودرابرموضوعات مدنی ومسائل مربوط به آن قرارداده است .ارائه خدمات حقوق متعهدانه ودلسوزانه بویژه برای کسانیکه نیازند خدمات حقوقی رایگان هستند درکنار ایجادفرصت برای تحصیل کرده گان شرعیات وحقوق برای کسب آگاهی ومهارت همراه با لمس مشکلات وتجربات واقعی وحقوقی بانظارت اساتید وایجاد زمینه های بالقوه برای اصلاح قوانین از اهداف اصلی و اولیه این کلینیک میباشد وبه طور کلی میتوان اهداف ذیل را برای این کلینیک بر شمرد:

 1. ایجاد فضای ارائه خدمات حقوقی رایگان برای همگان البته باتوجه به گروه هدف )اقشاربی بضاعت( وموضوع فعالیت )بامحوریت حقوق مدنی (وازطریق ایجاد ارتباط نظام مند میان پوهنتون وجامعه مدنی ونهادهای عدلی قضائی ومردم.
 2. ایجادسیستمی برای مشارکت فعال محصلان وتربیت مشاورانی که بتواند خدمات حقوقی موثر ارائه دهند وارتفاع کاری ومسولیت پذیری حرفه ای .
 3. تبدیل کلینیک به یک مرکز آموزشی که با جذب محصلان بعنوان منابع سرشار ازانگیزه وانرژی وکارگیری روشهای عملی به جایی صرف طرح مسائل نظری نظارت مناسب ومقتضی اساتید در جهت دسترسی همگانی به عدالت وارتفاع حقوق مدنی.

 

بدون شک توصیه این گونه کلینیک ها ازگروه هدف وموضوع فعالیت وآموزشی تحصیل کردگان شرعیات وحقوق برای خدمات حقوقی موثرمیباشد ومیتواند باتعیین نیاز های حقوقی باجذب حمایت های نهادها ومنابع قابل اعتماد مالی وبودیجه ای زمینه ارتفاع وگسترش خدمات حقوقی بویژه در ولایات و ولسوالی ها فراهم آورد. نکته دیگری در مورد ارائه خدمات حقوقی قابل ذکر است در رابطه با زنان و کودکان است که بطور خاص مطرح میشود نحوه تعامل با مراجعه کننده گان می باشد. خانواده و مسایل مربوط به آن دارای ابعاد مختلفی است. نحوه تعامل با مراجعه کننده گان برای رهنمای لازم در زمینه حل مسایل آنان مستلزم داشتن آگاهی ها و مهارت های خاص است. باید در نظر داشت که ریشه موارد قابل توجهی از مسایل خانوادگی ناشی از نآگاهی افراد در زمینه های مختلف چه در مرحله انجام مقدمات پیوند زنا شوئی و چه بعد از آن است.

کلینک حقوقی پوهنتون هرات برای تقویت دانش عمومی مردم از آموزه های مقدماتی حقوقی برنامه های

مختلف طرح نموده که از آنجمله برنامه های آگاهی دهی حقوقی از طرق مختلف مثل آموزش متعلمین در

مکاتب آموزش معلمین مکاتب، آموزش از طریق رسانه ها مثل رادیو، تلوزیون و شبکه های انترنتی و امثالهم را می توان نام گرفت.