معرفی و تاریخچه پوهنځی

افغانستان کشور اسلامی ومردم آن مسلمان وقوانین حقوقی، عدلی وقضایی آن متکی بر شریعت مقدس اسلام است لذا تاسیس نهاد های تحصیلات عالی دینی ضرورت مبرم جامعه ما به شمار می آید . به همین اساس به منظور کادرهای متخصص دربخشهای قضایی ،حقوقی وعلوم اسلامی پوهنحی شرعیات در سال ) 1372  ه.ش( به اثر توجه مقامات صالحه وقت درکنار پوهنحی های دیگر این پوهنتون آغاز به فعالیت نمود.

فعالیت های پوهنحی شرعیات

بخش علمی

 1. تاسیس وتدویر شورای علمی پوهنحی که مرکب از رئیس، معاون، آمرین دیپارتمنت ها و دوتن از اساتید هر دیپارتمنت است. که درهرماه یک بار تشکیل جلسه داده ودرآن امور علمی پوهنحی طبق لوایح ومقررات مورد بحث وبررسی قرار میگیرد.
 2. جلب وجذب اساتید ورزیده درکادر علمی پوهنحی .
 3. اعزام پنج تن از اساتید پوهنحی جهت فراگیری دوره ماستری و دکتورا به جمهوری اسلامی ایران. و همچنان یک تن استاد به دوکتورا ایران یک تن دیگر به دکتورا کشور پاکستان اعزام شدند.
 4. اعزام چندین تن از اساتید جهت ارتقای ظرفیت های علمی شان به سیمینارهای آموزشی درکشورهای خارجی از جمله آلمان، ایالات متحده آمریکا، هندو.......
 5. تاسیس شورای کاریکولم سازی که متشکل از پنج تن از اساتید ورزیده به شمول رئیس پوهنحی بوده که در آن پیرامون مفردات درسی ونحوه تطبیق آنها همچنین تشکیل دیپارتمنتهای جدید وکاریکلم جدید مطابق نیازها ومعیارهای معاصر اکادمیک درهر دیپارتمنت بحث مینمایند.
 6. استخدا م استاتید خارج کادرعلمی پوهنحی به تدریس محصلین جهت رفع نیازمندیهای پوهنحی از ناحیه کمبود استاد.
 7. فراهم آوری سهولت ها برای ترفیعات علمی استادان به رتبه های عالی تر از طریق ایجاد روابط با پوهنحی های شرعیات پوهنتون های افغا نستان .
 8. همکاری متداوم به تمام پوهنحی های پوهنتون هرات جهت تدریس مضمون پوهنتون شمول ثقافت اسلامی
 9. تدویر مستمر شورای عمومی استادان در اول هر سمستر وصحبت پیرامون چگونگی آغاز نمودن سمستر . تحصیلی جدید و بهتر شدن اموردرسی وعلمی پوهنحی.
 10. زمینه سازی حهت رشد وانکشاف ظرفیت های علمی محصلان واعزام آن ها به ورکشاپها در داخل وخارج کشور از جمله در کشور آلمان ورکشاپ بهاری ، امریکا، هند درموسسه بین المللی حقوقی افغا نستان موسسه دقانوق غوشتونکی وکمیسون مستقل حقوق بشر گلوبل رایتس کلینیک حقوقی پوهنتون هرات وموسسه خدمات حقوقی افغانستان و موسسه آیلف.

 

بخش اداری

 1. تاسیس و تدویر شورای اداری که مرکب از رئیس، معاون،مدیر عمومی تدریسی و مدیریت اجرائیه دیپارتمنت هاست مه در هر ماه یکمرتبه تشکیل جلسه میدهند و پیرامون نیاز مندیهای اداری و چگونگی تطبیق شایسته قوانین، لوایح ،مقررات و طرزالعمل وزارت تحصیلات عالی بحث می نمایند.
 2. فراهم آوری وسایل اداره از جمله فرش،پرده، میز،چوکی،کمپیوتر،پرنتر،پروژکتور و ماشین فتوکپی و آب سرد کن ، میز خطابه، تخته .....
 3. استخدام افراد ورزیده و مسلکی جهت گیشبرد امور اداری.
 4. ترتیب حاضری مامورین و محصلان،ترتیب تقسیم اوقات های درسی و امتحانات، حفظ سوابق و دوسیه های کادری استادان، صدور مکاتیب و ارسال جواب مکاتیب واصله.
 5. تطبیق شایسته سیستم کریدت طبق لایحه سیستم کریدت سال 1394 ه ش وزارت تحصیلات عالی کشور و ارسال نتایج محصلان بعد از محاسبه به ریاست محترم پوهنتون هرات و وزارت محترم تحصیلات عالی.
 6. ترتیب جدول شهرت مکمل فارغان و ارسال آن به مراجع مربوطه.
 7. تدویر کمیته امتحانات که متشکل از 5 نفر اساتید پوهنحی میباشد جهت نظارت به امتحانات و هرچه بهتر برگزار شدن آنها
 8. رسیده گی به عرایض و مشکلات محصلان درمورد امتحانات و اعلان به موقع نتایج برای شان.
 9. فراهم آوری تسهیلات جهت انکشاف ظرفیت های هیئت اداری پوهنحی از جمله اعزام چند تن به سیمینار منجمنت و اداره و کتابداری و ایجاد کورس جهت فراگیری کمپوتر و انترنت برای شان.
 10. نظارت مستمر از روند درسی محصلین و فراهم آوری تسهیلات برای محصلین از قبیل صنف درسی،میز،چوکی، مارکر، وایت برد، میز خطابه، پروژکتور و...

بخش فرهنگی

 1. تاسیس و نظارت به فعالیت های کمیته فرهنگی که مشتمل از استادان و محصلین است و تحت ریاست یک تن از اساتید در زمینه های بر گزاری محافل علمی نوشتن مقالات علمی تحقیقی جهت غنامند سازی مجله پوهنحی و همچنان نشر وتوزیع مجلات و مقالات و جریده های دیواری.
 2. تاسیس و غنامند ساختن کتابخانه پوهنحی به همکاری پوهنتون و سایر نهاد های کمک کننده.
 3. که در آن مقالات علمی تحقیقی اساتید و محصلین به نشر میرسد . » تابش نور « ایجاد مجله تحت عنوان
 4. همکاری با رادیو و تلویزیون های کشور مخصوصاً رادیو صدای جوان ، جهت ثبت ونشر برنامه های دینی.
 5. تدویر محافل علمی به منظور گرامی داشت از ایام متبرکه.
 6. از طریق ارسال مقالات علمی تحقیقی. » اندیشه « همکاری با مجله علمی تحقیقی پوهنتون هرات
 7. ارائه پاسخ به سوالهای شرعی هموطنان که از داخل و خارج کشور به پوهنحی شرعیات هرات در تماس می شوند.

ظرفیت سازیها

خوشبختانه از بدو تاسیس تا کنون جهت ارتقاء کمی و کیفی پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون هرات تلاش های مثمری صورت گرفته که در این جا به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می نمائیم.

 1. اعزام 7 تن از اساتید به خارج از کشور جهت فرا گیری دوره ماستری و یک تن در دوره دوکتورا.
 2. 4 تن از اساتید از دوره ماستری از پوهنتون کابل فراغت حاصل کردند.
 3. اخذ ترفیعات 41 تن از اساتید به رتبه های پوهنوالی، پوهندوی،پوهنمل،پوهنیار و پوهیالی.
 4. ارائه سیمینارهای مختلف علمی توسط دیپارتمنت ها.
 5. اعزام مسول کتابخانه پوهنحی به کابل و اسلام آباد پاکستان جهت فرا گیری فن کتابداری.

اهداف پوهنحی شرعیات

 1. تربیت کادر های مسلکی در عرصه های قضائی وحارنوالی.
 2. تربیه کادر های علمی و مسلکی در علوم اسلامی و حقوق.
 3. تربیه نمودن دعوتگران دینی.
 4. تفهیم علمی ارزش های اسلامی به اولاد کشور.
 5. نشر واشاعه علوم اسلامی از طریق فارغان پوهنحی.
 6. تربیه کادر های متخصص در عرصه اسلام شناسی.
 7. تدوین تیئوریها و نظریات در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی.
 8. ارائه خدمات علمی در بخش های تاریخ و تمدن اسلامی.
 9. تربیه کادر های علمی لازم برای بخش معارف کشور.
 10. انجام تحقیقات فقهی، حقوقی و علمی در موضوعات مختلف.

پلان های پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات در نظر دارد که در سالهای آینده دیپارتمنت های جدید ذیل را تاسیس نماید:

 1. ایجاد دیپارتمنت عقیده و فلسفه.
 2. ایجاد دیپارتمنت فقه و حقوق خصوصی.
 3. ایجاد دیپارتمنت اقتصاد و بانکداری اسلامی.
 4. ایجاد دیپارتمنت فقه و حقوق جزا.
 5. ایجاد دیپارتمنت تاریخ و تمدن اسلامی.

همکاری بین المللی پوهنحئی شرعیات

پوهنحئی شرعیات پوهنتون هرات درکنار سایر پوهنحئی ها جهت رشد وانکشاف بیشتر کوشیده تاکمک های موسسات داخلی وخارجی ذیل راجلب نماید.

 1. موسئسه آیلف: این موسئسه با راه اندازی کورس های آموزشی وکالت دفاع برای محصلین پوهنحئی شرعیات ، این پوهنحئی راهمکاری نموده است .
 2. مو سسه خدمات حقوقی افغانستان این موسسه با راه اندازی کورس های آموزشی وکالت دفاع برای محصلین پوهنحئی شرعیات این پوهنحئی همکاری نموده ، وهمچنان مقداری امکانات ولوازم اداری همراه ) 500 ( عنوان کتب حقوقی وشرعی به پوهنحئی شرعیات پوهنتون هرات اهداه نموده همکاری نموده است.
 3. موسسه گلوبل رایتس این موسسه با راه اندازای کورس های آموزشی وکالت دفاع وحقوق فامیل برای محصلین شرعیات این پوهنحی را همکاری نموده است .
 4. موسسه )او, اس, آی( این موسسه کلینیک حقوقی پوهنحی های شرعیات و حقوق پوهنتون هرات را تمویل می نماید.
 5. موسسه )دی , پی, کی ( این موسسه با راه اندازی ورکشاب های در جهت توحید نصاب درسی پوهنحی های شرعیات پوهنتون های افغانستان را همکاری می نماید . همچنان این موسسه اخیرا برای پوهنحی شرعیات محکمه تمثیلی را با تمام امکانات موجود در یک محکمه حقیقی راه اندازی نموده و برخی کتابها , دوپایه پروژکتور با تمام تجهیزات راه نیز اهدا نموده وقرار است در جریان سال جاری یک اتاق خاص را جهت مطالعه خواهران آماده سازد.
 6. مؤسسه دقانون غوشتنکی این مؤسسه با راه اندازی کورس های آموزشی وکالت دفاع برای محصلین پوهنحی شرعیات این پوهنحی را همکاری نموده است.
 7. کمیسون مستقل حقوق بشر , دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر در هرات نیز جهت آگاهی بیشتر محصلین پوهنحی شرعیات ار مسایل حقوق بشری ورکشاپ های را برای شان دایر نموده است.
 8. همچنان سازمان ناتو نیز با اهدای 24 پایه کمپیوتر و خط انترنت مرکز مجهزی را با تمام امکانات برای این پوهنحی راه اندازی کرده است . جا دارد از تمام این سازمانهای و مؤسسات کمک کننده کمال سپاس و امتنان را داشته باشیم.
 9. و نیز کمک و همکاری دفتر هلال احمر نیز با این پوهنحی صورت گرفته.