معرفی دیپارتمنت ها

معرفی دیپارتمنت ها

این پوهنحَی دارای چهار دیپارتمنت)حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و علوم جنایی( منظور شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد. مجموعاً در این دیپارتمنت ها به تعداد 27 بست کادر علمی وجود دارد. استادان با رتبه ها و درجه های تحصیل علمی متفاوت در قالب چهار دیپارتمنت ایفای وظیفه مینمایند.

دیپارتمنت حقوق عامه

این دیپارتمنت در سال 1381 به عنوان اولین دیپارتمنت پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی هرات تاسیس گردید. حقوق عامه بیشتر به تبین روابط فرد و اجتماع با دولت و مباحث مربوط نظام حقوقی کشور و چگونگی پذیرش تفکیک قوا در آن میپردازد. در همین حال حقوق عامه یکی از اساسی ترین رشته های حقوق به شمار میرود، این دیپارتمنت علاوه بر اینکه بخش زیادی از مضامین رشته قضایی حَارنوالی را تحت پوشش قرار میدهد، برخی از مضامین مربوط به رشته اداری دیپلماسی را نیز ارائه مینماید. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای 9 عضو کادر علمی میباشد.

اهداف علمی

 1. تولید دانش از طریق تربیه کادر علمی وبا درایت در عرصه های عدلی وقضایی برای خدمت به جامعه افغانستان؛
 2. بهبود کیفیت درسی در مطابقت با معیار های بین المللی از طریق اصلاح وتجدید نصاب درسی؛
 3. ایجاد فضای اکادمیک، بحث وتبادل نظر به منظور انتقال دانش تخصصی به محصلان وترویج فرهنگ محصل محوری؛
 4. تدویر سمینار های و ورکشاپ های علمی ونوشتن مقالات علمی وتحقیقی به منظور؛
 5. دور نگهداشتن نهادهای تحصیلی از هرگونه تعلقات سیاسی، مذهبی، قومی وگروهی و ایجاد فضای تحمل پذیری و وحدت ملی بین نسل جوان؛
 6. گسترش فرهنگ حاکمیت قانون و شناخت آن با تدویر سمینا های علمی وتربیه کادر تخصصی در عرصه های حقوقی؛
 7. توانمند سازی محصلین با مهارت های علمی عدلی و قضایی در افغانستان از طریق آموزش های مسلکی و عملی کلینیکی؛
 8. رشد فرهنگ مطالعه و تحقیق از طریق تدریس مباحث تحقیقی و انجام تحقیقات گسترده حقوقی در زمینه.

اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

رحمت الله حسنی

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

ماستر

2

جمشید نیکجو عزیزی

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

ماستر

3

پامیر حازم

پوهنیار

معاون پوهنحی و عضو دیپارتمنت حقوق عامه

ماستر

4

لایقه صداقت

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

لیسانس

5

مصطفی ثاقب

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

درحال گذراندن دوره دکترا

6

وسیمه بادغیسی

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

ماستر

7

زلمی مالیار

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

ماستر

8

علی اصغر مدبر

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

داکتر

۹

شمشاد پسرلی

پوهنمل

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

داکتر

 

کریکلم درسی

کریکلم هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق عامه قرار شرح ذیل میباشد:

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

سازمانهای بین المللی

اساسی

4

2

حقوق محیط زیست

اختیاری

2

3

سیستم های حقوقی معاصر

اساسی

4

4

حقوق مالی

اساسی

4

5

حقوق اساسی عمومی

اساسی

4

6

حقوق کار

اساسی

2

7

حقوق رسانه ها

اختیاری

2

8

اداره محلی

اختیاری

2

۹

حقوق بین الملل عمومی

تخصصی

4

11

حقوق بشر

اساسی

3

12

روش تحقیق

اساسی

2

13

اداره و مدیریت

تخصصی

2

14

تحلیل قانون اساسی

اساسی

2

15

حقوق اساسی مقایسوی

تخصصی

2

16

صلح و حل منازعه

اختیاری

2

17

حقوق اداری

اساسی

4

18

حقوق بین الملل عمومی

اساسی

5

19

حقوق دیپلوماتیک و کنسولی

اساسی

1

20

اصول رهبری

اساسی

2

مجموع کریدت ها

56

 

دیپارتمنت روابط بین الملل

این دیپارتمنت در سال 1387 در چوکات پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردید. در این شاخه از علوم سیاسی، دیپلماسی تعامل با سازمانهای بین المللی مد نظر بوده و هدف، تربیت متخصصینی است که ضمن آشنایی با مواضع افغانستان در سازمانهای بین المللی، نسبت به مسایل روز و تحولات بین المللی درک درستی داشته باشند. غایت تعیین شده رشتة )اداری و دیپلماسی( پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی هم تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان )اغلب در وزارت امور خارجه( به کار گماشته می شوند. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای 6 کادر علمی میباشد.

اهداف علمی

 1. انجام فعالیت های علمی تحقیقاتی برای ارتقای دانش مسلکی در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل؛
 2. تربیه کادر متخصص در حوزه روابط بین الملل
 3. تلاش در جهت کار بردی ساختن اصول و پرنسیب های علمی در عرصه روابط بین الملل؛
 4. تطبیق قوانین، مقررات، دساتیروبرنامه های وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 5. تطبیق سیستم کردیت وتلاش در جهت نهادینه سازی معیاری این سیستم؛
 6. جستجوی راه های عملی وقانونی برای تامین ارتباط سازنده با نهادهای دخیل در سیاستگذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی کشور، سازمانهای بین المللی و نمایندگی های سیاسی خارجی در افغانستان؛
 7. جستجوی راه های ممکن برای جلب همکاری های علمی نهادهای مشابه ملی و بین المللی؛
 8. برگزاری سمینار ها، کنفرانس ها، شبیه سازی و گفتمان های علمی .

اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

فواد صدیق

پوهنیار

آمر دیپارتمنت روابط بین الملل

ماستر

2

میرویس ایوبی

پوهنمل

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

درحال گذراندن دوره دکترا

3

سید علی النقی معصومی

پوهنیار

عضو دیپارتنمت روابط بین الملل

درحال گذراندن دوره دکترا

4

حفیظ الله جواد

پوهنیار

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

در حال گذراندن دوره دکترا

5

عبدالرشید فیضی

پوهیالی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

شامل دوره ماستری

6

سمیه رحیم زاده

پوهیالی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل شامل دوره

ماستری

 

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت روابط بین الملل قرار شرح ذیل میباشد:

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

تاریخ افکار سیاسی

اساسی

4

2

مبانی علم سیاست

اساسی

4

3

تاریخ سیاسی جهان

اساسی

4

4

سیاست های بین المللی

تخصصی

4

5

اصول روابط بین الملل

تخصصی

4

6

مسایل سیاسی جهان

تخصصی

4

7

توسعه سیاسی

تخصصی

2

8

جغرافیای سیاسی

تخصصی

2

9

آداب وتشریفات دیپلماتیک

تخصصی

2

10

امنیت بین المللی

تخصصی

2

11

اندیشهای سیاسی قرن بیستم

تخصصی

2

12

ترمینولوژی سیاسی

اختیاری

1

13

تاریخ روابط خارجی افغانستان

اساسی

2

14

جامعه شناسی سیاسی

تخصصی

4

15

نظام سیاسی افغانستان

تخصصی

2

16

مدیریت بحران های بین الملل

اختیاری

2

17

تشریفات دیپلوماتیک

تخصصی

2

18

تاریخ دیپلوماسی عمومی

تخصصی

2

19

سیاست و حکومت در خاور میانه

اختیاری

2

20

برنامه عملی

تخصصی

4

مجموع کریدت ها

55

 

دیپارتمنت حقوق خصوصی

این دیپارتمنت اخیرا در سال 1391 به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردیده است. حقوق خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین رشتههای علم حقوق محسوب میگردد. در این رشته محصلین با قواعد حاکم بر روابط اشخاص در اجتماع )احوال شخصیه، حقوق تجارت، شرکت و مشارکتها، معاملات، بانکداری، حل منازعات و ... ( آشنا میشوند. این دیپارتمنت اکنون با 7 تن استاد فعالیت می نماید.

اهداف علمی

 1. سهمگیری فعال در پروسه تولید دانش حقوقی ازطریق مشارکت در تربیه کادر های علمی متخصص وآگاه با مسایل روز افغانستان؛
 2. ارتقاء سطح دانش استادان از طریق اعزام آنها به منظور سپری نمودن برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت ) ماستری و دکتری ( ؛
 3. نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت های آموزشی برای استادان و محصلان واز این طریق ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها؛
 4. معیاری ساختن کریکلم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و معیارهای پذیرفته شده جهانی؛
 5. همکاری در زمینه گسترش فعالیت های کلینیکی حقوقی به منظور کاربردی ساختن علم حقوق وآشنا ساختن محصلان با چالش های حقوقی که فرا روی جامعه قرار دارد؛
 6. تدویر سیمنارها و ورکشاپ های علمی در حوزه حقوق خصوصی ) احوال شخصیه، معاملات، تجارت وحل منازعات( به منظور ارتقاء سطح دانش استادان ومحصلان؛
 7. تلاش در جهت راه اندازی و اجرای پروژه های تحقیقات علمی توسط اساتید ومحصلین به منظور چالش شناسی معضلات اجتماع حقوقی وارائه راه حل های حقوقی کاربردی در این زمینه
 8. همکاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه های آگاهی دهی حقوقی، ارتقاء ظرفیت و ارائه مشوره های لازم به نهادهای مربوطه.

 

اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

خلیل احمد فضل

پوهنمل

آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی

ماستر

2

غلام شاه عادل

پوهنمل

رئیس پوهنحَی و عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

شامل phd

3

سیاوش کریمی

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

داکتر

4

آصفه خلیلی

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

ماستر

5

هارون رحیمی

پوهنمل

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

داکتر

6

فردینا احراری

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

لیسانس

7

حفیظ الله صدیقی

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

شامل برنامه ماستری

 

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق خصوصی قرار شرح ذیل میباشد:

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

حقوق وجایب

اساسی

4

2

مبادی حقوق

اساسی

4

3

حقوق عینی

تخصصی

4

4

حقوق فامیل

تخصصی

4

5

حقوق میراث

تخصصی

2

6

اساسات حقوق اسلام

اساسی

4

7

حقوق کار

اختیاری

2

8

حقوق تجارت

تخصصی

4

۹

حقوق بین الملل خصوصی

تخصصی

4

10

اصول محاکمات مدنی

اختیاری

4

11

حقوق مالکیت های فکری

اختیاری

2

12

حقوق تجارت

تخصصی

4

13

اصول فقه

تخصصی

2

14

قواعد فقهی

تخصصی

2

15

حقوق تجارت بین المللل

تخصصی

4

تعداد کریدت ها

50

 

دیپارتمنت حقوق جزا

این دیپارتمنت اخیرا در سال  1393به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی تأسیس گردیده است. جرم و جنایت از پدیده های مخل نظم و آسایش جامعه محسوب میگردد. به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تطبیق ضمانت اجراها بر اعمال جرمی که صورت میگیرد، قانونگذار قواعدی را وضع نموده است. این رشته حقوق؛ جرایم و مجازات ها را در سطح ملی و بین المللی به محصلان حقوق میشناساند و محصلان با کسب این مهارت ها امکان انجام کار مسلکی در نهاد های چون حَارنوالی، محاکم، وکالت دفاع و سایر بخشهای مربوطه را کسب مینماید. این دیپارتمنت دارای 5 عضو کادر علمی میباشد.

اهداف علمی

 1. انکشاف کریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی جهت پاسخده به نیازهاي آموزش و خواسته های متقاضیان رشته حقوق جزا و علوم جنائی.
 2. بهبود کیفیت تدریس و تحقیق با سهم گیری فعال استادان و محصلین در پروسه تولید دانش حقوقی و مسلکی با در نظر داشت نیاز های جامعه افغانستان.
 3. افزایش دسترس به عدالت .
 4. مشارکت در سیستم اعتبار ده و تضمین کیفیت در راستاي حصول اطمینان از کیفیت تحصیلی تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه دیپاتمنت حقوق جزا و علوم جنائی.
 5. فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی حقوقی جهت پیشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث حقوقی.
 6. اجرای لایحه و سیستم کریدت.
 7. همکاری در راستای تامین و تحقق فرهنگ حاکمیت قانون و ارایه مشوره های لازمه و عملی به نهاد های مربوطه قضایی و حقوقی.
 8. ایجاد یک فضاي اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شایع و پذیرفته شده باشند.
 9. تربیه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفیت لازم و اندیشه هاي مبتن براساس تع هد اجتماع ، بردباري و احترام متقابل.

اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

انار گل منصوری

پوهنیار

آمر دیپارتمنت حقوق جزا

ماستر

2

هما ولیزاده

پوهنیار

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

ماستر

3

نصیر احمد صالحی

پوهنیار

عضو دیپارتنمت حقوق جزا

ماستر

4

راضیه طبیب زاده

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

لیسانس

5

طوبا جامی الاحمدی

پوهیالی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

شامل برنامه ماستری

 

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق جزا قرار شرح ذیل میباشد:

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

حقوق جزای عمومی

اساسی

4

2

حقوق جزای اختصاصی

تخصصی

4

3

کریمنولوژی

تخصصی

4

4

کریمنالیستیک

تخصصی

2

5

تحلیل قانون جزا

تخصصی

1

6

جزا شناسی

تخصصی

2

7

حقوق جزای بین الملل

تخصصی

4

8

اصول محاکمات جزای

تخصصی

4

9

طب عدلی

تخصصی

2

10

کلینیک حقوقی

تخصصی

2

مجموع کریدت ها

29