تشکیلات و نیروی انسانی

تشکیلات و نیروی انسانی

این پوهنحَی دارای چهار دیپارتمنت )حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و علوم جنایی( منظور شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد. مجموعاً در این دیپارتمنت ها به تعداد 27 بست کادر علمی وجود دارد. استادان با رتبه ها و درجه های تحصیل علمی متفاوت در قالب چهار دیپارتمنت ایفای وظیفه مینمایند؛ که قرار ذیل معرفی میشوند:

شماره

نام

سمت

رتبه علمی

تحصیلات

1

جمشید نیکجوعزیزی

سرپرست پوهنحَی

پوهنیار

ماستر

2

پامیر حازم

معاون و عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

ماستر

3

خلیل احمدفضل

آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهنمل

ماستر

4

غلام شاه عادل

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهنمل

شامل PHD

5

انار گل منصوری

آمر دیپارتنمت حقوق جزا و علوم سیاسی

پوهنیار

ماستر

6

رحمت الله حسنی

آمر دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

ماستر

7

احمد فوادصدیق

آمر دیپارتمنت روابط بین الملل

پوهنیار

ماستر

8

میرویس ایوبی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

پوهنمل

PHD شامل

9

حفیظ الله جواد

عضو دیپارتنمت روابط بین الملل

پوهنیار

شامل PHD

10

عبدالرشید فیضی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

پوهیالی

شامل دوره ماستری

11

لایقه صداقت

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

مصروف دوره ماستری

12

شمشاد پسرلی

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنمل

PHD

13

سیاوش کریمی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهنیار

PHD

14

علی اصغر مدبر

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

PHD

15

هارون رحیمی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهیالی

PHD

16

وسیمه بادغسی

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

ماستر

17

مصطفی ثاقب

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

شامل PHD

18

سید علی النقی معصومی

عضو دیپارتنمت روابط بین الملل

پوهنیار

شامل PHD

19

نصیر احمد صالحی

عضو دیپارتمنت جقوق جزا

پوهنیار

ماستر

20

آصفه خلیلی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهنیار

ماستر

21

زلمی مالیار

عضو دیپارتمنت حقوق عامه

پوهنیار

ماستر

22

هما ولیزاده

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

پوهنیار

ماستر

23

راضیه طبیب زاده

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

پوهیالی

لیسانس

24

فردینا

عضو دیپارتمنت حقوق

پوهیالی

لیسانس

25

سمیه رحیم زاده

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

پوهیالی

شامل برنامه ماستری

26

حفیظ الله صدیقی

عضو دیپارتمنت حقوق خصوصی

پوهیالی

شامل برنامه ماستری

27

طوبا جامی الاحمدی

عضو دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

پوهیالی

شامل برنامه ماستری