معرفی و تاریخچه پوهنځی

معرفی و تاریخچه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یک نهاد علمی تخصصی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی  )حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، خارنوالان، وکلای مدافع و کارکنان ادارات خدمات ملکی(  در سال 1381 خورشیدی مطابق با 2002میلادی با پذیرش ) 71 ( محصل از طبقه ذکور و اناث تاسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحَی هشت سمستر )چهار سال( تحصیلی را احتوا می نماید. این پوهنحَی دارای چهار دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از: دیپارتمنت حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی و حقوق جزا. محصلان فعلی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در جریان امتحان کانکور رشته بندی میگردند. رشته های موجود در این پوهنحَی عبارت از قضائی حارنوالی و اداری دیپلماسی میباشد. - در کنار دیپارتمنت های متذکره کلینک حقوقی پوهنتون هرات، مرکز حاکمیت قانون و حقوق بشر و مراکز آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی نیز با ارائه خدمات به ارتقاء دانش عملی و مهارت های لسان محصلان و استادان میپردازند. امور اداری و درسی این پوهنحَی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی، دیپارتمنت های مختلف، مرکز حاکمیت قانون و کلینیک حقوقی به پیش برده می شود.

 

خلاصه از پلان استراتژی پوهنحی حقوق و علوم

سیاسی چشم انداز انکشاف و ارتقأ سیستم تحصیلات عال با کیفیت در پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی، مبتنی بر معیار های پذیرفته شده جهانی که پاسخگوی نیازهاي جامعه افغانستان در حوزه تأمین عدالت، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون، تعمیم دموکراسی در پنج سال آینده باشد!

رسالت

فراهم نمودن زمینه آموزش و تحقیق در علم حقوق و سیاست منطبق با معیارهای قابل قبول ملی و جهانی برای علاقمندان این حوزه علمی و سهمگیری فعال در جهت نهادینه شدن عدالت، ارزش های حقوق بشری، حاکمیت قانون، آزادی، برابری و حکومت داری خوب ! تحقق رسالت فوق با در نظر داشت توجه به امور ذیل صورت می گیرد:

 

 

 • توجه به ارائه خدمات تدریس معیاری با استفاده مؤثر از روشهای نوین آموزشی و ارتقاء ظرفیت علمی و متودیک اعضای کادر علمی،
 • تولید دانش حقوقی از طریق نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و نگارش،
 • تلاش در جهت کاربردی ساختن دانش حقوقی از طریق تربیه کادرهای مسلکی، ایجاد ظرفیت های علمی و کاربردی برای فارغان این رشته تحصیلی و
 • انجام تحقیقات علمی به منظور شناسایی چالش های موجود در جامعه افغانستان و ارائه پیشنهادهای برای رفع آن.

 

آموزش معیاری علوم و تداوم آن؛ > تولید دست آوردهای علمی؛ > توجه به نیاز جامعه ازرطریق کاربردی ساختن علوم.

 

ارزش ها

 

با در نظرداشت باورمندی ها و اصول حاکم بر جامعه افغانستان، توجه به حفظ منافع علیای کشور، تحکیم وحدت ملی، پایبندی به ارتقأ کمی و کیفی ارائه دانش حقوقی سیاسی، دستیابی به استندردهای پذیرفته شده بین المللی در محیط دانشگاهی و تعمیم مسئولیت پذیری؛ ارزش های اساسی ذیل را مطمح نظر قرار میدهیم:

 

 • باورمندی و احترام به ارزش های اسلامی و ملی؛
 • تقویت روحیه وحدت ملی، همگرایی و تحکیم ثبات سیاسی؛
 • احترام به کرامت انسانی و تعمیم عدالت و برابری؛
 • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه؛
 • رعایت حقوق مالکیت معنوی؛
 • مسئولیت پذیری و قانونگرایی؛
 • مشارکت و کار گروهی؛
 • اداره سالم موثر و کارآ.

 

اهداف و مقاصد

اهداف مورد نظر این پوهنحَی در قالب اهداف کلی و درازمدت و اهداف جزئی میان مدت تبارز مینماید:

هدف اول: ارائه تدریس معیاری و با کیفیت

 • انکشاف و معیاری ساختن کریکلم و مفردات درسی؛
 • بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی با تمرکز بر جایگزین نمودن و استفاده از شیوه های جدید تدریس؛
 • مشارکت در سیستم اعتبارده و تضمین کیفیت و اجرای آن در راستاي حصول اطمینان از کیفیت تحصیلی تحقیقی و مفیدیت برنامه های ارائه شده؛
 • پشینهاد تأسیس دیپارتمنت های جدید مطابق به شرایط موجود و تقاضای بازار کار؛
 • پیشنهاد ایجاد برنامه ماستری در پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی به منظور تحصیلات تکمیلی؛
 • فراهم آوری امکانات ممد درسی جهت اجرای بهتر لایحه و سیستم کریدیت؛
 • ارتقأ ظرفیت کادر علم از طریق ارائه فرصت هاي تحصیل بالاتر اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج کشور و نهادینه ساختن فرهنگ آموختن مداوم.

 

هدف دوم: تولید علم و تحقیق

 • ترویج فرهنگ تحقیق در دیپارتمنت ها در حوزه های حقوق، فقه، سیاست، روابط بین الملل و حاکمیت قانون؛
 • فراهم آوری تسهیلات لازم به منظور توانمند سازی دیپارتمنت ها و اعضای کادر علمی در جهت انجام پروژه های تحقیقاتی علمی حقوقی و سیاسی؛
 • گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد همکاری با پوهنتون ها و سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی با توجه به نیاز های تحقیقی در کشور؛
 • نهادینه ساختن نشرات علمی تحقیقی استادان و محصلان و ترویج فرهنگ نگارش و نشرکتب و منابع علمی.
 • برگزاری کنفرانس علمی تحقیقی با مشارکت استادان و محققان داخلی و خارجی به منظور بررسی و ارزیابی چالش حقوقی و ارائه راهکار علمی و عملی؛
 • جستجوی امکانات و تسهیل زمینه مشارکت اعضای کادر علمی در کنفرانس های منطقه و بین المللی مرتبط به مسایل ملی و منطقه ای و ارائه مقالات علمی؛
 • فراهم ساختن زمینه نشر مقالات علمی استادان در مجله های معتبر بین المللی؛
 • طرح و اجرای تحقیقات علمی و کاربردی از طریق امضاء تفاهمنامه ها با مراکز صنعتی و تجارتی؛

 

هدف سوم: کاربردی ساختن دانش حقوق

 • نهادینه ساختن و گسترش برنامه های کلینیک حقوقی به منظور ارتقا دانش مسلکی لازم به فارغ التحصیلان؛
 • تدویر برنامه های ارتقأ ظرفیت به کارکنان ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی بصورت دوامدار؛
 • مدرنیزه ساختن و ارتقاي ظرفیت دیپارتمنت ها، مراکز علمی تحقیقی، کلینک های حقوقی و بخش اداری، در سطح که تفکیک و وضاحت در نقش هاي مدیریت رونما شده و تمام مسئولان در اداره به صورت همکار و هم آهنگ در جهت پاسخگویی به چالش های جامعه فعالیت داشته باشند؛ افزایش مهارت های عملی تخصصی محصلان از طریق تدویر برنامه های کارورزی و کاریابی.

توأمیت های علمی

تامین ارتباط اکادمیک بین این نهاد تحصیلی وسایر پوهنحَی های حقوق دولتی در افغانستان به منظور همکاری در زمینه های همچون توحید ومعیاری نمودن کاریکلم واحد درسی، ایجاد برنامه های کلینیکی حقوق، نهادینه ساختن فرهنگ تحقیقات علمی و....صورت گرفته است. تامین ارتباط با پوهنتون های برخی از کشورهای دیگر و نهاد های ملی و بین المللی، که قرار ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.

 • پوهنتون واشنگتن از ایالات متحده امریکا به عنوان یک همکار، این پوهنحَی را در زمینه های ارتقاء سطح دانش استادان از طریق اعطای بورسیه های ماستری و PHD و تدویر برنامه های کوتاه مدت زبان در افغانستان و همکاری بخش مالی وزارت خارجه امریکا، در جهت نهادینه ساختن فرهنگ تحقیقات علمی، معیاری ساختن کریکلم درسی وهمچنان در جهت تدویر برنامه ماستری مشترک این پوهنحَی را همکاری مینماید؛
 • امضای تفاهم نامه همکاری بین فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هرات و فاکولته حقوق پوهنتون لیون 3 کشور فرانسه در آغاز سال 2015 صورت گرفته است.

 

برخی مؤسسات معتبر ملی وبین المللی نیز با این پوهنحَی همکاری دارند: انستیتوت حقوق مقایسوی ماکس پلانگ از کشور جرمنی، بخش فرهنگی سفارت فرانسه ، مؤسسه UNDP ، مؤسسه ایتالیا کوپریشن، انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا USIP بنیاد جامعه باز OSF ، بنیاد آسیایی، UNICEF ، مؤسسه انتر نیوز، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندگی سازمان ملل جهانی صلیب سرخ درهرات، انجمن مستقل وکلای مدافع، محکمه استیناف ، حَارنوالی استیناف، ریاست عدلیه و برخی نهاد های دیگر که در زمینه های حاکمیت قانون، حقوق بشر ودموکراسی فعایت مینمایند.

 

حوزه فعالیت ها و ساحه کاری پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی

 

حقوق و علوم سیاسی پر طرفدارترین رشته تحصیلی در حوزه علوم انسانی است که بسیاری از رتبه های برتر کنکور را به سمت خود جذب میکند. ماهیت جذاب این رشته به خصوص برای کسانی که به استدلال منطقی و درک قوانین و مقررات علاقه دارند، آینده شغلی متنوع و هم چنان قدرت غیر قابل انکار حقوق در تغییر سرنوشت و زندگی افراد جامعه را میتوان از دلایل این امر برشمرد. دامنه گرایش ها، ساحه فعالیت و حوزه های کاری حقوق و علوم سیاسی گسترده بوده و در تمامی روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است.

 

محصلان رشته قضایی حَارنوالی بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسانس و سپری نمودن دوره های ستاژ حوزه های وکالت دفاع، حُارنوالی و قضا میتوانند شامل حوزه کار شوند. همچنان کار در وزارت خارجه یکی از فرصت های شغلی این رشته وکالت است که مستلزم موفقیت در امتحان وکالت و اخذ جواز وکالت است. فارغین این رشته میتوانند به عنوان وکیل مدافع در عرصه دعاوی مدنی، فامیلی و تجارتی به دفاع از حقوق موکل خویش بپردازند ویا بعد از سپری نمودن امتحان به عنوان حارنوال ایفای وظیفه نمایند. قضاوت یکی دکه لازمه ی موفقیت در انتحان کتبی قضاوت و سپری نمودن دوره ستاژ قضایی است یکی دیگر از فرصت های کاری مفید و پراهمیت برای فارغان این رشته ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و حکمی دولتی و خصوصی به خصوص شرکت های ملی و بین المللی در زمینه ترتیب و تنظیم قراردادهای تجارتی و حل منازعات تجارتی از طریق حکمیت و داوری تجاری میباشد.

 

فرصت های شغلی برای فارغان رشته اداری و دیپلوماسی نیز با توجه به تخصص خویش متنوع میباشد: فارغان این رشته میتوانند به عنوان دیپلومات یا نمایندگان سیاسی در سفارت خانه ها و کنسولگری های افغانستان فعالیت نمایند. همچنان محصلان این رشته با کسب توانایی های مدیریت و رهبری میتوانند در دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت خارجه، وزارت داخله و سایر وزرات خانه ها ایفای وظیفه نمایند.

این پوهنحی علاوه بر ارائه آموزش های حقوقی نظری و کاربردی با طرح و اجرای برنامه های علمی و عملی موثر تلاش نموده است تا علاوه بر افزایش دانش حقوقی محصلان مهارت های تحقیقی و مسلکی محصلان را افزایش داده و فرصت های کاری خوب و مساعدی را برای فارغان این رشته فراهم نماید.

 

شهرت مسؤولان اداری و آمران دیپارتمنت های پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

 • پوهنیار جمشید عزیزی نیکجو، سرپرست پوهنحی
 • پوهنیار پامیر حازم ، معاون پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی
 • پوهنیار رحمت الله حسنی ، آمر دیپارتمنت حقوق عامه
 • پوهنیار احمد فواد صدیق ، آمر دیپارتمنت روابط بین الملل
 • پوهنمل خلیل احمد فضل ، آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی
 • پوهنیار انارگل منصوری ، آمر دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

پل های ارتباطی

با استفاده از آدرس های زیر با ما به تماس شوید:

 • شماره تلیفون : 0093 (0) 402226757
 • شماره مبایل : 0093 (0) 799076326
 • آدرس ایمیل : law.politics@hu.edu.af
 • وبسایت : hu.edu.af
 • نشانی : پوهنتون هرات، خیابان دانشجو، هرات، افغانستان.