محفل اختتامیه دور اول سال 2019 و افتتاحیه دور دوم سال 2019 برنامه های آموزشی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

maryam

2019-04-07

عمومی

محفل اختتامیه دور اول سال 2019 و افتتاحیه دور دوم سال 2019 برنامه های آموزشی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

این محفل  به تاریخ 14 ماه حمل سال 1398 برگزار گردید. در بتدا محفل با تلاوت قرآن کریم  توسط یک تن از محصلین آغاز گردید. سپس استاد رحمت الله حسنی دایرکتر کلینیک حقوقی برای محصلان پیام خوش آمدگویی خود را بیان کردند و در رابطه به کلینیک حقوقی برای محصلین جدیدالشمول معلومات ارائه نمودند و از محصلینی که فارغ گردیدند تقدیر کردند. به تعقیب ایشان آقای دکتر محمدی معاون دایرکتر کلینیک حقوقی سخنان رهنمودی خویش را برای محصلان ایراد فرمودند و بعدا محترم پوهنیار جمشید نیکجو رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در رابطه به اهمیت و موثریت برنامه های کلینیکی صحبت نمودند. در اخیر محفل با توزیع تصدیق نامه ها توسط هیات رهبری کلینیک حقوقی به پایان رسید.