فعالیت های کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

دراین شکی نیست که هر نهاد علمی فعالیت ها یی دارد که مبیین اهداف، تلاش و کارکرد مثمر و سازنده آن نهاد به شمار می رود، کلینیک حقوقی پوهنتون هرات نیز یک نهاد علمی و اکادمیکی است، که درعرصه های مختلف فعالیت  های ذیل را انجام داده است :

الف ـ فعالیت های آموزشی:

 1. آموزش اجراآت قضایای مدنی؛
 2. آموزش اجراآت قضایای جزایی؛
 3. آموزش اجراآت قضایای اطفال؛
 4. آگاهی دهی حقوقی ( معلمین و متعلمین).
 5. تدویر ورکشاپ ها :
 • طب عدلی؛
 • اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای ارباب ها و شورا های قریه جات؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای اطفال محجوز؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای  والدین اطفال محجوز.

۶. تدویر محاکم تمثیلی:

 • تدویر محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات.
 • تدویر محاکم تمثیلی )  پوهنتون های البیرونی و هرات با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ،  هرات ومزارشریف با میزبانی مزارشریف)

۷. انجام کار های ساحوی در ادارات عدلی و قضایی.

ا ـ بخش آموزشی اجراآت در قضایای مدنی:

بخش اجراآت قضایای مدنی که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­های لازم حقوقی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی درقضایای مدنی میگردند.  و از شروع پروگرام تا کنون  مساعدت های رایگان حقوقی  برای افراد بی بضاعت و مشوره­های لازم حقوقی ارایه میگردد و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

۲ـ  بخش­ آموزشی اجراآت در قضایای جزائی:

بخش اجراآت قضایای جزایی که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­ و مهارت های لازم جزایی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی درقضایای جزایی میگردند.  و از شروع پروگرام تا کنون  مساعدت های رایگان حقوقی  برای افراد بی بضاعت و مشوره­های لازم حقوقی ارایه میگردد و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

۳ـ  بخش آموزشی مهارت های  تخصصی  عدالت از اطفال:

پروگرام حفاظت از اطفال که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­های لازم حقوقی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی در بخش تخصصی عدالت اطفال میگردند. همچنان مساعدت حقوقی رایگان برای اطفال متخلف از قانون  و  ورکشاپ های  حقوق طفل در مرکز اصلاح و تربیت برای محجوزین آن مرکز ، خانواده های اطفال تحت حجز ،دارلایتام ها و اعضای شوراهای محلی   ارایه میگردد.و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

۴ـ  بخش استریت­لا(آگاهی دهی حقوقی):

در این بخش کارآموزان کلینیک حقوقی بعد از آموزش و فراگیری مهارت­های لازم در قالب گروپ­های معین از طریق تدویر کارگاه­های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه در سطح مکاتب ولایت هرات به آگاهی دهی حقوقی می پردازند که این امر میتواند نقش مؤثری در بلند بردن سطح دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

تدویر ورکشاپ ها :

 • طب عدلی:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ورکشاپی هایی راتحت عنوان " طب عدلی "  برای کار آموزان کلینیک حقوقی به همکاری و گردانندگی آمریت محترم طب عدلی ولایت هرات برگزار می نمایدکه این ورکشاپ  ها در مدت یک هفته ( 5 روز ) روی موضوعات مختلف نقش طب عدلی درروند اجراآت جزائی ومدنی برای محصلین ارائه گردید.

 • اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان:

 کلنیک حقوقی پوهنتون هرات  ورکشاپ هایی را تحت عنوان " اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان " برای کار آموزان کلینیک حقوقی و همکاری و گردانندگی بخش های کشفی جنایی , سارنوالی , محاکم و طب عدلی ووکلای مدافع برگزار نمی نمایدکه در مدت یک هفته ( 5 روز ) از موضوعات مختلف مسایل مدنی و جزایی ارائه  می گردد.

 • آگاهی دهی حقوقی برای ارباب ها و شورا های قریه جات:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ورکشاپ های را برای ارباب ها و شورای های قریه جات ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت هرات در هر سه ماه به آگاهی دهی حقوقی میپردازد تا از این طریق بتواند مستدرخدمت به جامعه باشد

 • آگاهی دهی حقوقی برای اطفال محجوز:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات درهر ماه بصورت دوره ایی ورکشاپ هایی را برای اطفال تحت حجز  در مقر مرکز اصلاح و تربیت اطفال برگزار می نمایدکه در این ورکشاپ ها موضوعات آگاهی دهی حقوقی  با استفادۀ از منابع متفاوت از جمله کتب، قوانین داخلی و اسناد بین المللی ترتیب و تنظیم میگردد ودر قالب یک جزوه درسی برای شان آموزش داده میشود تا از حقوق اساسی  خویش در برابر قوانین و جامعه آگاهی حاصل نمایند.

 • آگاهی دهی حقوقی برای  والدین اطفال محجوز:

کلینیک حقوقی  پوهنتون هرات در هر ماه بصورت دوره ایی ورکشاپ هایی را تحت عناوین وجایب و مسئولیت های والدین در قبال اطفال  برای  والدین اطفال تحت حجز  و علل تخلفات اطفال و راه های احتراز از آن و سایر نکات تربیتی در مقر مرکز اصلاح و تربیت اطفال برگزارمی نماید تا والدین متوجه وجایب و مسئولیت های خویش گردیده و از این طریق جامعه مبری از هر گونه تخلف و فساد داشتته باشیم

 • تدویر ورکشاپ برای اطفال دارالایتام ها:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات   به سلسله برنامه های آگاهی دهی حقوقی خویش ورکشاپ  هایی را ماهانه  برای "اطفال دار الیتام ها" بر گزارمی نماید ، که در این ورکشاپ  موضوعاتی از قبیل: خانواده خوب و خوشبخت در جامعه، حقوق والدین بر اطفال و حقوق اطفال بر والدین، وجایب و مسئولیت های اطفال در قبال خود و جامعه؛ بزهکاری و علل بزهکاری اطفال و راه های احتراز از آن؛ برای این اطفال ارائه میگردد.

 • تدویر ورکشاپ از طریق پروگرام لکف (Legal Aid Grant Facility):

این کلینیک از طریق تسهیلات کمک های بلا عوض حقوقی (Legal Aid Grant Facility) دوره های آموزشی حقوقی کوتاه مدت را برای محصلین پوهنحی های حقوق و شرعیات دایر نمود که محصلین  این پوهنحی ها  مهارت وکالت دفاع در قضایای جزایی و مدنی  را آموزش دیدند اجرا گردید.

۶. تدویر محاکم تمثیلی:

 • تدویر محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات.

کار آموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات طی دوره های سه ماهه روی سه دوسیه متفاوت (هر ماه یک دوسیه) محاکم تمثیلی تدویر می نماید.

 • تدویر محاکم تمثیلی )  پوهنتون های البیرونی و هرات با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ،  هرات ومزارشریف با میزبانی مزارشریف):

دستاوردهای فوق و کارکرد موفقیت آمیز کلینیک حقوقی پوهنتون هرات سبب گردید تا این کلینیک در سال 2014-2015 به عنوان کلینیک مادر و الگوی کلینیکهای حقوقی در سطح کشور شناخته شود. روی این ملحوظ این کلینیک در کنار بخشهای اموزشی و مساعدت، ورکشاپ ها ،محاکم تمثیلی و همایشهای ملی را در سطح کشور میزبانی  نموده است که  از آنجمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • برگزاری ورکشاپ آموزش مدیریت کلینیکی با کمک مالی موسسه lispa برای روسای پوهنحی های حقوق و شرعیات از هشت پوهنتون کشور .
 • برگزاری محاکم تمثیلی تبادل تجارب بین کلینیک حقوقی هرات_ مزارشریف و البیرونی _ هرات  با کمک مالی موسسه DPK.
 • برگزاری همایش بزرگ و ملی با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات تحت عنوان " سمپوزیم ملی تبادل تجارب پوهنتونهای هشتگانه کشور" برای  100 تن از اساتید  و محصلین  پوهنحی های حقوق و وشرعیات پوهنتون های هشتگانه کشور با کمک مالی موسسه UNDP .

۷. انجام کار های ساحوی در ادارات عدلی و قضایی:

کاراموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات جهت آموزش  سیستم عملی اجراات عدلی قضایی در کشوراز ارگان های عدلی و قضایی( محاکم،سارنوالی،محابس،مراکز اصلاح و تربیت اطفال،ریاست عدلیه، آمریت حقوق،آمریت قضایای دولت،آمریت مساعدت های حقوقی، مدیریت جنایی و ریاست امور زنان) بازدید می نمایند.

ب- مساعدت حقوقی:

 1. پیشبرد قضایای جزایی، فامیلی و اطفال توسط وکلای مدافع بصورت رایگان؛
 2. ارایه مشوره های حقوقی در تمام قضایابرای افراد مشوره خواه؛
 3. تحریر حقوقی(صورت دعوی،دفع دعوی،اعتراضیه،دفع اعتراض و عرایض حقوقی).

ج- فعالیت های اداری:

 ۱.هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی جهت معرفی افراد متخصص و مسلکی پیرامون آموزش های عملی؛

۲. هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی جهت  تسهیل در کار های ساحوی؛

۳.هماهنگی با ریاست معارف جهت تطبیق پروگرام آگاهی دهی حقوقی در سطح مکاتب؛

۴.هماهنگی با پولیس جنایی و محابس؛

۵.هماهنگی با تمویل کنندگان کلینیک حقوقی ( ریاست پوهنتون،پوهنحی های حقوق و شرعیات و دونر های بین المللی.)؛

۶.تهیه اسناد مالی و اداری( تهیه پروپوزل، گزارشات، پلان ها...........).

د-تحقیق و مطالعات :

 • تهیه مفردات درسی در برنامه های آموزشی ( رهنمود کلینیکی در بخش جزایی،رهنمود کلینیکی در بخش مدنی و رهنمود کلینیکی در بخش اطفال)؛
 • تهیه مفردات درسی در تدویر ورکشاپ ها ( حقوق ومسولیت های اطفال در قوانین ملی و بین المللی، وجایب و مسولیت های والدین در قبال اطفال و بالاعکس ،علل تخلفات اطفال و راه های جلوگیری از آن.)؛
 • تهیه مفردات درسی پیرامون  تحلیل قوانین ( تهیه کتاب کار در بخش های مدنی،جزایی و اطفال)؛
 • تحقیق و مطالعات پیرامون حقوق طفل در قوانین ملی ،بین المللی و مسایل فقهی.

ه: جلسات :

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات برای اجرایی کردن امورات مربوطه و انکشاف برنامه های کلینیکی خود جلسات اداری  و عمومی را برگزار می نماید .

جلسات اداری کلنیک حقوقی هر 15 روز برای حل چالش ها و رهنمود های اداری کارمندان برگزار میگردد.

 • جلسه توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های کشوردر کابل:

جلسه توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های کشور را 2015/9/15 بمنظوربحث روی انکشاف و توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های افغانستان و چگونگی  حمایت های مالی این نهادها بامیزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات و باحمایت مالی همکار مداوم دفترمحترم جامعه باز افغانستان (OSA)  وبااشتراک  دونرهای همکار بین المللی  توانست برگزارنماید.

 • جلسه توسعه (کلینیک حقوقی پوهنتون هرات) در هرات:

  محمد داوود شایق مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی ، خانم کابوی نماینده یونسف ،آقای فزرام حسینی مسئول برنامه های حفاظت اطفال دفتر یونسف ، محمد قاسم رحمانی مسئول برنامه حاکمیت قانون دفتر جامعه باز افغانستان، ریس پوهنتنون هرات ،روسای پوهنحی های حقوق و شرعیات و مسئولین کلینیک حقوقی پوهنتون هرات بخاطر توسعه کلینیک حقوقی و شناساندن جایگاه آن در چوکات وزارت تحصیلات عالی  و جذب حمایت دونر های بین المللی  .