فلسفه وجودی کلینیک های حقوقی در جهان

دیدگاه جهانی پیرامون کلینیک حقوقی : سخن راست آنست که بسیاری از مردم حقوق را برابر قانون می پندارند، انبوهی از دانشمندان بر این باور بوده، رسالت خویش را فهم آن می دانند، و بر آنند که هر کس قانوندان تر، فاضل تر! اسفبار تر آنکه، نمی دانند بر این قانون، چگونه لباس اجرا بپوشانند. اگر روزی سر از محاکم در آورند، میان دانسته های خود وآنچه درمحاکم عملا جریان دارد، فاصله ای می بینند به فراخنای زمین و آسمان.

یکی ازراهکارهایی که میتواند محصلین حقوق و شرعیات را از همان دوران خوش تحصیل یا واقعیاتی که کمتر در کتاب ها وصنف ها نوشته و گفته می شود آشنا سازد، کلینیک حقوقی و آموزش های حقوقی کلینیکی است.

دایر کردن کلینیک حقوقی و راه اندازی آموزش های کلینیکی در پوهنحی های حقوق و شرعیات پیامد های مثبت و شایان توجهی برای افراد و گروه های گوناگون دارد شماری از این نتایج پیدا و پنهان، که ضرورت تشکیل این نهاد را تبیین می کنند، بدین قرار است.

فلسفه وجودی کلینیک  های حقوقی در افغانستان :

به رغم تجربه مثبت بسیاری از کشورها در استفاده از این نهاد کار آمد مثلاً از دهۀ 1960 در ایالات متحدۀ آمریکا،درکشورماسابقۀ دراین خصوص وجودندارد. فقط دراین دهه اخیرنهادهای مانند(مساعدتهای حقوقی و انجمن وکلای مدافع) در کشور ایجاد شده که  هر یک از این نهاد ها براساس وظایف قانونی خود صرفاً خدمات حقوقی به مراجعه کنندگان ارایه می کنند، اما اینها فاقد تعریف و کارکرد آموزشی هستند؛ ولی کلینیک های حقوقی علاوه بر ارائه خدمات حقوقی کارد آموزشی نیزدارند. کلینیک های حقوقی مراکزی  اند که در آن محصلان پوهنحی های حقوق ، شرعیات  و یا مدارس دینی کشور  به منظور کسب مهارت های مسلکی حقوقی و ارائه مساعدت های حقوقی  تحت نظر وکیل مدافع (مساعد حقوقی) فعالیت می نمایند) فقره (7) ماده (4) مقرره مساعدت های حقوقی(

 

 توجه پوهنتون هرات به کلینیک حقوقی و آموزشی پس از آن جلب شد که در سال 2008 میلادی برای اولین بار کلینیک حقوقی پوهنتون هرات به کمک مالی دفتر جامعه باز افغانستان(او اس آی) به اثر سعی و تلاش مسؤلین پوهنحی های حقوق  شرعیات و با همکاری خانم مارگرت مسؤول بخش گسترش کلینیک ها در آسیا به فعالیت آغاز نمود. این برنامه در ابتدا به صوت آزمایشی آغاز به فعالیت نمو که بعد از سپری کردن یک دوره موفق، تا به امروز مدت پنج سال است فعالیت می نماید و خوب هم توسعه و انکشاف یافته است.

این موفقیت کلینیک پوهنتون هرات و دست آوردهای عالی که داشته است سبب تاسیس کلینک های حقوقی در بسیاری از پوهنتون های افغانستان، مانند: پوهنتون کابل ، پوهنتون مزار ، ننگرهار ، پوهنتون خوست و در پوهنتون البیرون  ایجاد گردیده است که افتخار همه اینها برای پوهنتون هرات است .